Autorzy artykułów

Beata Bajno

Artystka sztuk wizualnych i architektka. Współautorka projektu badawczego CBRS poświęconego problematyce oddziaływania sztuki. Zawodowo jest zainteresowana dynamiką powstawania osobistych modeli świata. Tworzy immersyjne instalacje świetlne, grafiki i fotografie.

beata.bajno@aarte.net

Robert Balas

Jest dyrektorem Instytutu Psychologii PAN. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mimowolnego uczenia się, intuicji, świadomości, automatyzmu i modelowania procesów utajonych.

Mirosław Bańko 

Językoznawca, leksykograf. W latach 1991–2010 kolejno szef redakcji słowników języka polskiego w Wydawnictwie Naukowym PWN, a następnie redaktor naczelny. W latach 2012–2020 dyrektor Instytutu Języka Polskiego UW. Zajmuje się m.in. zagadnieniami kontaktów językowych.

m.banko@uw.edu.pl

Kamila Baraniecka-Olszewska 

Etnolożka i latynoamerykanistka, pracuje w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, zajmuje się tzw. performance studies, antropologią religii oraz reprezentacji przeszłości we współczesnej kulturze. Autorka takich książek jak „Reko-rekonesans” czy „Ukrzyżowani”.

kbaraniecka@iaepan.edu.pl

Jolanta Behnke-Borowczyk

Specjalizuje się w badaniu zbiorowisk grzybów ekosystemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem patogenów. 

jbehnke@up.poznan.pl

Magdalena Bełdowska

prof. UG. Swoje badania koncentruje na obiegu toksycznych metali (zwłaszcza rtęci) w środowisku morskim. Dotyczą one wymiany metali między powietrzem i wodą, a także wodą i osadem. Zajmuje się również biokumulacją i biomagnifikacją pierwiastków w morskim łańcuchu troficznym, począwszy od organizmów planktonowych, a kończąc na ptakach i ssakach morskich. Jest członkiem Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącą Sekcji Chemii Morza KBM.

magdalena.beldowska@ug.edu.pl

Jacek Bełdowski

Kierował kilkudziesięcioma ekspedycjami bałtyckimi i arktycznymi oraz międzynarodowymi projektami badawczymi (CHEMSEA, MODUM, DAIMON, DAIMON 2, EROVMUS). Uczestniczył jako współprzewodniczący w grupie HELCOM MUNI, zajmującej się zatopioną amunicją w Bałtyku, obecnie współprzewodniczy grupie specjalnej HELCOM SUBMERGED, zajmującej się wpływem niebezpiecznych obiektów na dnie Bałtyku na środowisko morskie. Reprezentant Polski w grupie specjalnej ds. zatopionej amunicji NATO AVT 330. 

hyron@iopan.pl

Piotr Celiński

Prof UMCS. Medioznawca, pracuje w Katedrze Teorii Mediów UMCS w Lublinie. Zajmuje się nowymi mediami, internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej, współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware, EPCC), w latach 2015–2018 zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

piotr.celinski@mail.umcs.pl

Adam Karol Chaszczewicz

Jest specjalistą w Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Zajmuje się identyfikacją i rejestracją ruchów masowych w Polsce.

acha@pgi.gov.pl

Paweł Chmielarz

Profesor, zajmuje się biologią nasion i hodowlą in vitro gatunków drzew leśnych, kriokonserwacją oraz ochroną ex situ roślin w bankach genów. Jego badania przyczyniają się do opracowania metody klonowania pomnikowych, 800-letnich dębów z wykorzystaniem kultur in vitro.

pach@man.poznan.pl

Anita Chodkowska 

Zastępca dyrektora PAN Archiwum w Warszawie. Jest absolwentką Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Interesuje się metodyką opracowania archiwów prywatnych, historią nauki i historią 20-lecia międzywojennego.

anita.chodkowska@archiwum.pan.pl

Anita Chodkowska

Zastępczyni dyrektora PAN Archiwum w Warszawie. Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Interesuje się metodyką opracowania archiwów prywatnych, historią nauki i historią 20-lecia międzywojennego.

anita.chodkowska@archiwum.pan.pl

Maciej Chyleński

Archeolog i genetyk, pracuje w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach kopalnego DNA, a jego zainteresowania badawcze skupiają się głównie na rekonstrukcji struktury pokrewieństwa populacji pradziejowych oraz jej związkach z procesami migracji. Zajmuje się również bioinformatycznymi analizami kopalnych genomów jądrowych, otrzymywanych w wyniku sekwencjonowania wysokoprzepustowego.
 
maciej.ch@amu.edu.pl

Kamil Czaiński

Doktorant w Instytucie Slawistyki PAN. Naukowo zajmuje się przede wszystkim językiem śląskim w perspektywie socjolingwistycznej. Przygotowuje rozprawę na temat ideologii językowych na Śląsku Cieszyńskim.

kam.czainski@o2.pl

Robert Czerniawski   

Jest dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się ekologią wód płynących oraz ochroną i funkcjonowaniem ekosystemów wodnych.

robert.czerniawski@usz.edu.pl

Nicole Dołowy-Rybińska

Jest profesorką w Instytucie Slawistyki PAN, kulturoznawczynią i socjolingwistką. Zajmuje się problematyką języków i wspólnot mniejszościowych w Europie.

nicole.dolowy-rybinska@ispan.edu.pl

Joanna Dreszer

Pracuje jako adiuntka w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu. Zajmuje się badaniami neuropoznawczych korelatów doświadczenia estetycznego ze szczególnym uwzględnieniem stanu flow i zmian w percepcji czasu.

joanna.dreszer@gmail.com

Daria Dulok

Wykłada w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zajmuje się kulturową interpretacją widowiska, osadzając je w społecznym, politycznym i religijnym kontekście. Bada m.in. współczesne interpretacje mitologii hinduizmu, masowe widowiska religijne, a także relacje genderowe i perspektywę feministyczną w kinie i teatrze indyjskim.

dariadulok@gmail.com

Piotr Dworczak

Profesor na wydziale ekonomii Uniwersytetu Northwestern. Jest laureatem Starting Grant European Research Council, czego wynikiem jest bycie liderem projektu Inequality-aware Market Design (IMD), realizowanego w Group for Research in Applied Economics w Warszawie.

piotr.dworczak@northwestern.edu

Marcin K. Dyderski

Jest profesorem Instytutu Dendrologii PAN. Prowadzi badania dotyczące reakcji roślin na działalność człowieka, obejmujące wpływ górnictwa, gospodarki leśnej, zmian klimatycznych i inwazji biologicznych, w szczególności inwazyjnych gatunków drzew.

mdyderski@man.poznan.pl

Sylwia Fabisiak-Chojnacka

Absolwentka WIT – Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN. Interesuje się fotografią, językiem i kulturą hiszpańską.

sylwia.fabisiak-chojnacka@archiwum.pan.pl

Wojciech Fendler 

Profesor, doktor nauk medycznych. Jest jednym z wyróżniających się młodych naukowców w kraju. Jego specjalnością jest analiza statystyczna danych i badania z zakresu diabetologii i onkologii. Jest autorem kilkuset prac naukowych i kierownikiem kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Od początku swojej kariery naukowej dąży do upowszechniania wiedzy za zakresu analizy danych i wspiera młodych naukowców w opanowaniu umiejętności kluczowych dla samodzielnej pracy naukowej. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium Fundacji Naukowej Polpharmy, Stypendium MNiSW, stypendium START FNP i Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2020 w dziedzinie Nauk o Życiu. Od 1 lipca 2024 pełni funkcję Prezesa Agencji Badań Medycznych.

wojciech.fendler@umed.lodz.pl

Bogusław Fiedor

Profesor, ekonomista specjalizujący się w ekonomii środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz metodologii ekonomii. Nauczyciel akadamicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2005–2012. Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

boguslaw.fiedor@ue.wroc.pl

Marek Figlerowicz

Specjalista w dziedzinie biologii molekularnej. Członek korespondent PAN i PAU. Profesor i dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, gdzie kieruje także Zakładem Biologii Molekularnej i Systemowej. Do 2020 roku profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Kierownik projektu „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”.

marek.figlerowicz@ibch.poznan.pl

Mateusz Gemba

Specjalista ds. żywienia człowieka i oceny żywności, doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie.
 

mateusz.gemba@wsiiz.pl

Maria Górna 

Kieruje Grupą Biologii Strukturalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania dotyczące funkcji, struktury, inżynierii i zastosowań biotechnologicznych białek. Interesuje się metabolizmem RNA, odpornością wrodzoną i chorobami zakaźnymi, a także rozwojem leków przeciwdrobnoustrojowych i przeciwzapalnych.

mgorna@chem.uw.edu.pl

Mariusz Górnicz

Jest adiunktem w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe to języki specjalistyczne, terminologia, zapożyczenia. Jest także czynnym tłumaczem tekstów naukowych.

mgornicz@uw.edu.pl

Aureliusz Górski

Founder & CEO CampusAI Prosta Spółka Akcyjna w Warszawie. Jest współzałożycielem pierwszej w Polsce sieci coworkingowej i akceleratora dla start-upów (AIP Business Link), centrum innowacji dla scale-upów (CIC Warsaw) oraz fundacji promującej innowacje (Venture Café Warsaw). Angażuje się w sprawy lokalne, będąc członkiem Rady Metropolitalnej i ekspertem współtworzącym „Strategię #Warszawa2030”. W 2022 roku otrzymał nagrodę Manager Award za wkład w rozwój ekosystemu innowacji w Polsce.

aureliuszgorski@gmail.com

Magdalena Iwanowska 

W ramach pracy doktorskiej realizuje badania dotyczące wpływu mediów społecznościowych na wartości i cele nastolatek i nastolatków. Współpracuje z instytucjami, dla których ważna jest wszechstronna i nieszablonowa edukacja medialna.

magdalena.iwanowska@ug.edu.pl

Jacek Jemielity

Profesor, pracuje w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującym się w chemii organicznej i biochemii. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za 2021 rok za opracowanie chemicznych modyfikacji mRNA jako narzędzi do zastosowań terapeutycznych i badań procesów komórkowych.

j.jemielity@cent.uw.edu.pl

Dariusz Jemielniak

Profesor, badacz społeczny analizujący dezinformację w sieci i ruchy antynaukowe (w tym antyszczepionkowe), specjalizujący się w organizacjach otwartej współpracy i badaniu społeczności internetowych. Kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2019 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023–2026. Od 2015 członek Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Od 2016 faculty associate Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda. Autor książek Common Knowledge?: An Ethnography of Wikipedia” i Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences(2020)

djemielniak@cyber.law.harvard.edu

Anna Juras

Pracuje w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako adiunkta. Z wykształcenia biotechnolożka i antropolożka. Zajmuje się badaniami kopalnego ludzkiego DNA. Interesuje się pochodzeniem populacji historycznych i pradziejowych z Europy Centralnej oraz ich migracjami w okresie od neolitu do średniowiecza. 

anna.juras@amu.edu.pl

Piotr Kaczmarek-Kurczak

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego – Kozminski ESA Lab. Członek rady programowej Space Entrepreneurship Institute. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w obszarze cyfrowych modeli biznesowych i wykorzystania technologii przyszłości. Ekspert i audytor transformacji firm przemysłowych ADMA (advanced manufacturing) w Polsce.

pkurczak@kozminski.edu.pl

Miłosz Kadziński 

Jest członkiem Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jego dyscypliną naukową jest informatyka, a w szczególności komputerowe wspomaganie decyzji. Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, w tym nagród Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. oraz Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w 2016 r.

milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl

Katarzyna Kasia

Filozofka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii UW, stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej i The Kościuszko Foundation, visiting scholar w Princeton University. Wykładowczyni Katedry Teorii Kultury i Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stała współpracowniczka „Kultury Liberalnej”, często komentuje w mediach bieżące wydarzenia polityczne.

katarzyna.kasia@asp.waw.pl

Witold Klaus

Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kieruje Zakładem Kryminologii oraz Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym, współpracuje również z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, jest współprzewodniczącym Konsorcjum Migracyjnego.

witold.klaus@gmail.com

Kazimierz Kochman

Profesor w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Jabłonna. Neuroendokrynolog, pasjonujący się historią nauki.

k.kochman@ifzz.pan.pl

Maciej Kolanowski 

Urodził się w Poznaniu, skończył studia i pracuje nad doktoratem z fizyki teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zajmuje się badaniem czarnych dziur na wszystkie możliwe sposoby, które próbuje stosować w innych działach nauki.
 
maciej.kolanowski@fuw.edu.pl

Marek Konarzewski

Jest biologiem – badaczem i popularyzatorem nauki, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku, członkiem korespondencyjnym PAN, od 2023 roku prezesem Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i ewolucji zwierząt. Jest także autorem książki popularnonaukowej „Na początku był głód”.

marek.konarzewski@pan.pl

Małgorzata Korczak-Abshire

Pracuje w Zakładzie Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Od 18 lat bada populacje gatunków wskaźnikowych zależnych od kryla w regionie zachodniej części Półwyspu Antarktycznego. W latach 2013–2018 była przedstawicielką Polski w Komitecie Naukowym Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki, w latach 2016–2018 przewodniczyła grupie roboczej ds. monitoringu ekosystemu i zarządzania.

mka@ibb.waw.pl

Paweł Kowalczyk

Zawodowo zajmuje się zastosowaniem i optymalizacją metod stosowanych w biologii molekularnej, biochemii klinicznej, inżynierii mikrobiologicznej i genetyce klasycznej.

p.kowalczyk@ifzz.pl

Tomasz Kozielec  

dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK jest konserwatorem zabytków, pracownikiem badawczo-dydaktyczny Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

tk@umk.pl

Bartosz Kruszka

Prezes zarządu i dyrektor ds. technologii i innowacji Nanoseen. Nanonaukowiec i nanotechnolog. Współzałożyciel Nanoseen. Z nanotechnologiami związany od 2009 roku. Od 2012 roku zajmuje się również tematyką oczyszczania i odsalania wody. Innowator i twórca nanoproduktów.

bartosz.kruszka@nanoseen.com

Marek Kucharczyk

Pracuje w Katedrze Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS. Tematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień związanych z ekologią gatunków, ochroną przyrody i środowiska.
 
marek.kucharczyk@mail.umcs.pl

Rafał Kucharski

Adiunkt w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat prestiżowego grantu European Research Council.


Marek Kuś

Profesor, pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie. Członek Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Uniwersytecie Warszawskim. Główne obszary pracy naukowej to: fizyka matematyczna, informatyka kwantowa, zastosowania metod matematycznych w naukach społecznych i humanistycznych.

marek@cft.edu.pl

Roman Kuźniar

Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW. W przeszłości także dyplomata, były dyrektor PISM oraz doradca prezydenta RP ds. międzynarodowych w latach 2010–2015.

r.kuzniar@uw.edu.pl

Włodzimierz Lewoniewski   

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół jakości informacji w otwartych bazach wiedzy (takich jak Wikipedia, DBpedia, Wikidane), wykrywania fałszywych wiadomości, przetwarzania języka naturalnego, uczenia maszynowego.

wlodzimierz.lewoniewski@ue.poznan.pl

Grzegorz Lizurek

Pracuje w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN. Naukowo zajmuje się procesami w źródle trzęsienia ziemi oraz wstrząsami wywoływanymi przez działalność człowieka.

lizurek@igf.edu.pl

Anna Łosiak

Jest geolożką planetarną, zajmuje się badaniem małych kraterów uderzeniowych na Ziemi i procesów kształtujących powierzchnię Marsa. Pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, związana zawodowo z Uniwersytetem w Exeter. Otrzymała liczne granty: Fulbrighta, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Europlanet i Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship.

anna.losiak@twarda.pan.pl

Arkadiusz Marciniak

Profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Academia Europaea. Specjalizuje się w problematyce neolitu bliskowschodniego i europejskiego, teorii i metodologii archeologii, społecznej zooarcheologii oraz dziedzictwa archeologicznego. Kieruje badaniami archeologicznymi późnoneolitycznej osady w Çatalhöyük w Turcji.

arkadiusz.marciniak@amu.edu.pl

Karolina Mierzyńska

Aktywna członkini Koła Naukowego Biologów im. dr. Włodzimierza Chętnickiego. Laureatka nagrody dla najlepszego absolwenta studiów II stopnia na kierunku biologia na Wydziale Biologii UwB w roku akademickim 2021–2022. Jej szczególnym zainteresowaniem są mikroorganizmy zasiedlające tworzywa sztuczne.

 

karolina-mierzynska@wp.pl

Zbigniew Mikołejko  

Filozof i historyk religii, kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wśród wielu jego publikacji są: Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu” (1987), Elementy filozofii” (siedem wydań, 1998-2008), Mity tradycjonalizmu integralnego” (1998), Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma” (1998), Żywoty świętych poprawionych” (2001, 2004, 2011), Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa” (2001 ), W świecie wszechmogącym. O przemocy, śmierci i Bogu” (2009). Jest także współautorem książek Katolicka filozofia kultury w Polsce” (1987), .,Apokalipsy i kultury” ( 1997), Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki” (2007), Oblicza religii i religijności” (2008), Instytucje: konflikty i dysfunkcje” (2012).

Artur Modliński

Kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją UŁ oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania UŁ. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Badawczym CITAD przy Uniwersytecie Lusiada, Laboratorium Urban Sensorial w Lizbonie, Instytucie Iris Ankona w Rydze oraz laboratorium Augmented Human Intelligence & Digital Ergonomics Lab przy Università di Pavia we Włoszech.

artur.modlinski@uni.lodz.pl

Lidia Morawska

Jest profesorem na Uniwersytecie Technologicznym w Queensland w Australii oraz dyrektorką Międzynarodowego Laboratorium Jakości Powietrza i Zdrowia (International Laboratory for Air Quality and Health – ILAQH). W 2021 roku znalazła się wśród 100 najbardziej wpływowych osób na świecie według magazynu „Time”. Laureatka międzynarodowej nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science w dziedzinie nauk o ziemi środowisku jako reprezentantka regionu Azji i Pacyfiku.
 
l.morawska@qut.edu.au
 

Joanna Mucha

Specjalizuje się w badaniu oddziaływań korzenie – mikroorganizmy – gleba, poszukując informacji, jak te oddziaływania wpływają na funkcjonowanie drzew. Pracuje w Instytucie Dendrologii PAN.

jmucha@man.poznan.pl

Bartosz Naskręcki

Matematyk, specjalizuje się w geometrii arytmetycznej, jest ekspertem teorii liczb i entuzjastą krystalografii matematycznej. Aktywny popularyzator wiedzy o polskich kryptologach. W życiu prywatnym jest szczęśliwym ojcem i mężem oraz notorycznym hodowcą awokado.

nasqret@gmail.com

Łukasz Niesiołowski-Spanò

Jest profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie historią starożytnej Palestyny w I tys. p.n.e. Członek Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN.
 
l.niesiolowski@uw.edu.pl

Grzegorz Pacyna

Paleobotanik, jego obecne badania koncentrują się na taksonomii i znaczeniu ewolucyjnym roślin iglastych z górnego triasu Polski oraz taksonomii, ewolucji, paleoekologii i sukcesji flory z jury Gór Świętokrzyskich. Zajmuje się również interakcjami rośliny–zwierzęta w zapisie kopalnym oraz biostratygrafią z wykorzystaniem roślin kopalnych.

grzegorz.pacyna@uj.edu.pl

Blanka Pajda

Ukończyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacja chemia morza i atmosfery. Obecnie doktorantka w Międzynarodowej Środowiskowej Szkole Doktorskiej oraz członkini Pracowni Zanieczyszczeń Rejonów Polarnych w Instytucie Oceanologii PAN. Podczas studiów doktorskich skupia się głównie na zanieczyszczeniu środowiska morskiego Arktyki przez metale ciężkie.
 
blanka@iopan.pl

Łukasz Pawlik

Jest geografem i geomorfologiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego pracującym w Instytucie Nauk o Ziemi UŚ. Prowadzi badania nad wpływem czynników biotycznych i zaburzeń naturalnych na procesy geomorfologiczne, formy rzeźby i ewolucję gleb górskich.
 
lukasz.pawlik@us.edu.pl

Magdalena Płonka

Tytuł doktora projektowania uzyskała na Kreatywnym Uniwersytecie w Portugalii (IADE Creative University). Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz wykładowczyni i dyrektorki w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Dwukrotna stypendystka Lion’s Club, zdobywczyni wielu znaczących nagród i wyróżnień: Złotej Nitki, Srebrnej Pętelki, Debiutów Mody, Gali Amberfif, Gali Martini, magazynu „Uroda”. Autorka publikacji z dziedziny etyki w przemyśle odzieżowym, biegła sądowa w specjalizacji projektowania ubioru.

m.plonka@mskpu.pl

 

Wojciech Pol

Na co dzień psycholog w SPP ZOZ im. Stanisława Deresza w Choroszczy, a po godzinach doktorant w Katedrze Ekologii Wód Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie prowadzi badania dotyczące stopnia zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem.
 

w.pol@uwb.edu.pl

Marcin Polak

Pracuje w Katedrze Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS. Zajmuje się ekologią i wokalizacją słabo poznanych, skrytych i zagrożonych gatunków ptaków.

marcin.polak@mail.umcs.pl

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Profesorka Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie jest prorektorką ds. współpracy z zagranicą i ESR Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 roku prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Obecnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2022 roku rozpoczęła współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie.

aprzegalinska@kozminski.edu.pl

 

Jacek Rogala

Jest z wykształcenia biologiem specjalizującym się w procesach poznawczych. Swoje badania prowadził najpierw w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, a następnie na Wydziale Fizyki UW. Obecnie pracuje w Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem UW, gdzie zajmuje się percepcją sztuki.

j.rogala3@uw.edu.pl

Elżbieta Rosiak

Elżbieta Rosiak

Głowne obszary jej działalności naukowej koncentrują się wokół zagadnień dotyczących: prognozowania mikrobiologicznego, ilościowej oceny ryzyka mikrobiologicznego, oceny jakości mikrobiologicznej żywności metodą klasyczną oraz metodami instrumentalnymi (takimi jak impedancja, fotometria, PCR), zjawiska tworzenia biofilmu, wpływu nanokoloidów metali na drobnoustroje.

elzbieta_rosiak@sggw.edu.pl

Katarzyna Sękiewicz

Jest adiunktem w Zakładzie Biogeografii i Systematyki w Instytucie Dendrologii PAN. Zajmuje się filogeografią, genetyką populacyjną i konserwatorską gatunków drzewiastych, a obecnie koncentruje się na genomice adaptacyjnej i roli hybrydyzacji w kontekście zmian klimatycznych.

ksekiewicz@man.poznan.pl

Mikołaj Sławkowski-Rode

Pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Blackfriars Hall, Ian Ramsey Centre i na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest założycielem Humane Philosophy Society, gdzie prowadzi projekty Humane Philosophy Project i New Generation Research Exchange. Jego zainteresowania to filozofia umysłu, fenomenologia oraz filozofia kultury.

m.slawkowski-rode@uw.edu.pl

Mariusz Słonina 

Ekspert ds. bezpieczeństwa kosmicznego pracujący w firmie Sybilla Technologies sp. z o.o. w Bydgoszczy. Uczestniczył w wielu projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej, nadzorował też budowę dla Polskiej Agencji Kosmicznej sieci obserwatoriów mającej zwiększyć bezpieczeństwo kosmiczne – Polish Optical Network. Odpowiada za rozwój usług opartych na danych polskiej sieci obserwatoriów Panoptes-Solaris pod kątem zagadnień kosmicznej kontroli ruchu (space traffic control).

mariusz.slonina@sybillatechnologies.com

Łukasz Sługocki  

Pracuje w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się ekologią mikrobezkręgowców wodnych oraz funkcjonowaniem ekosystemów wodnych.

lukasz.slugocki@usz.edu.pl

Piotr Spinalski

Studiował fizykę na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Biurze Komunikacji i Promocji NCBJ, gdzie zajmuje się upowszechnianiem wyników badań naukowców instytutu.

piotr.spinalski@ncbj.gov.pl

Prof. Jadwiga Staniszkis

Pracowała w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmowałą się socjologią polityki, sowietologią i socjologią organizacji. Jako jedna z liderek protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 roku została aresztowana i oskarżona o zorganizowanie wiecu. Została wyrzucona z uczelni, ale wróciła na nią w 1981 roku. W sierpniu 1980 roku uczestniczyła w negocjacjach z władzami na zaproszenie Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Była autorką licznych książek, m. in: Patologie struktur organizacyjnych (1982), Poland’s Self-Limiting Revolution (1984), Ontologia socjalizmu (1988) oraz Postkomunizm: próba opisu (2001).

Jarosław Stolarski

Dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN, w latach 1998–1999 pracował w Smithsonian National Museum of Natural History w Waszyngtonie. Bada koralowce dzisiejszych i kopalnych raf.

stolacy@twarda.pan.pl

Tomasz Sulej

Prof. nadzw. IP PAN, paleontolog, zajmuje się płazami i gadami z triasu Śląska, Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Gór Świętokrzyskich. Interesuje go ich tryb życia i ewolucja. Prowadzi Klub Młodego Paleontologa w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.

sulej@twarda.pan.pl

Joanna Ida Sułkowska

kieruje „Interdyscyplinarnym laboratorium modelowania układów biologicznych” w Centrum Nowych Technologii oraz jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktorski uzyskała w 2007 r. w Instytucie Fizyki PAN. Przez kilka lat pracowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych, między innymi w „Nature S&MB”, „JACS”, „PNAS”, „PRL”, „NAR”. W swoich badaniach wykorzystuje wiedzę fizyczną, biologiczną oraz matematyczną teorię węzłów. Za swoje największe do tej pory osiągnięcie naukowe uważa charakterystykę zapętleń w białkach oraz określenie mechanizmów ich powstawania i związków z funkcją biologiczną. Realizowała granty Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW (Ideas Plus), została dwukrotnie wyróżniona przez European Molecular Biology Organization. Jest laureatką nagród Instytutu Fizyki PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2017 otrzymała międzynarodową nagrodę UNESCO-L’Oréal „Rising talent’’ oraz stypendium habilitacyjne „L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki”, a także tytuł człowieka roku radia RMF Classic. W roku 2018 otrzymała nagrodę Narodowego Centrum Nauki. Prowadziła wykłady w ramach Uniwersytetu Dzieci, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, jest mentorem w programie STEM.

Piotr Sułkowski

zajmuje się fizyką teoretyczną, w szczególności matematycznymi aspektami teorii strun i kwantowej teorii pola; prowadzi też badania z zakresu biofizyki. Jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi własną grupę badawczą, oraz pracownikiem California Institute of Technology (USA); prowadził badania m.in. także na Harvardzie, Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie w Bonn. Od 2013 realizuje ERC Starting Grant – najbardziej prestiżowy grant naukowy Unii Europejskiej. Prowadził także granty Marii Skłodowskiej-Curie Unii Europejskiej, Fundacji Humboldta, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zajmuje się też popularyzacją nauki, m.in. prowadzi portal internetowy„Zapytaj fizyka”. Laureat nagrody za osiągnięcia naukowe Prezesa Rady Ministrów, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrody im. S. Pieńkowskiego PAN, indywidualnej nagrody „Kryształowej Brukselki” za wybitne osiągnięcia w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, nagrody miasta st. Warszawy, nagród i wyróżnień Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW i PAP oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego  za popularyzację nauki.

Dariusz Szlachetko

Profesor, dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w badaniach nad storczykami. Odbył kilkadziesiąt podróży, prowadząc kwerendy w zielnikach różnych części świata. Prowadził badania terenowe m.in. w Gujanie Francuskiej, Peru, Ekwadorze, Kolumbii, Kamerunie, na Madagaskarze, w Wietnamie i na Nowej Kaledonii. Autor lub współautor 3888 nowych taksonów storczykowatych różnej rangi oraz nowych kombinacji nomenklatorycznych.

dariusz.szlachetko@ug.edu.pl

 

Teresa Urszula Szmigielska  

Kustoszka Biblioteki Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Jest absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, starszy kustosz dyplomowany. Interesuje się historią bibliotek, standardami oceny bibliotek naukowych, zagadnieniami degradacji zbiorów bibliotecznych.

urszula.szmigielska@archiwum.pan.pl

Urszula Szmigielska

Kustoszka Biblioteki PAN Archiwum w Warszawie. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, starszy kustosz dyplomowany. Interesuje się historią bibliotek, standardami oceny bibliotek naukowych, zagadnieniami degradacji zbiorów bibliotecznych.

urszula.szmigielska@archiwum.pan.pl

Aleksandra Szudzik

Nanonaukowczyni i nanoinżynierka w Nanoseen. Z zamiłowania chemiczka i pasjonatka nanotechnologii. Obecnie wraz z zespołem B+R zajmuje się badaniami nad opracowaniem nowego rodzaju nanomateriału, służącego do wychwytywania danego jonu z oczyszczanego strumienia wody.

aleksandra.szudzik@nanoseen.com

Piotr Szukalski

W latach 2007–2010 był członkiem zespołu ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w latach 2008–2010 reprezentował polskie organizacje senioralne w European Older People’s Platform. Od 2008 roku jest członkiem z wyboru Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. W latach 2016–2020 i od 2021 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, od 2016 roku członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie wiceprzewodniczący tego gremium), a od 2017 roku członek Rządowej Rady Ludnościowej przy Prezesie Rady Ministrów RP (obecnie wiceprzewodniczący).

piotr.szukalski@uni.lodz.pl

Dominik Tomaszewski

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku, zajmuje się mikromorfologią i systematyką roślin.

dominito@man.poznan.pl

Jerzy Trammer

Emerytowany profesor Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, pisarz.

jtrammer@uw.edu.pl

Łukasz Walas

Jest adiunktem w Zakładzie Biogeografii i Systematyki w Instytucie Dendrologii PAN. Zajmuje się głównie genetyką populacyjną gatunków drzewiastych i biogeografią.

lukaswalas@man.poznan.pl

Pawel Walewski 

Publicysta tygodnika „Polityka” i portalu popularnonaukowego pulsar. Zawód lekarza zamienił na dziennikarstwo i od ponad 25 lat zajmuje się w mediach popularyzacją tematyki medycznej i zdrowotnej. Laureat wielu nagród, m.in. Dziennikarz Medyczny Roku 2021, Grand Press i The Best Cancer Reporter Award.

Twitter: @Walewski_P

e-mail: p.walewski@polityka.pl

Aleksander Welfe

Ekonometryk, makroekonomista, profesor nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz jej wiceprezes w kadencji 2023–2026, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej, były doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Specjalizuje się w metodach analizy szeregów czasowych i makromodelowaniu.

aleksander.welfe@pan.pl

January Wiener

Jest z wykształcenia biologiem, a z zawodu bioinformatykiem. Od kilkunastu lat zajmuje się funkcjonalną analizą odpowiedzi transkrypcyjnych u ludzi i organizmów modelowych, zwłaszcza w kontekście chorób zakaźnych i szczepień.

january.weiner@bih-charite.de

Anna Wierzbicka

Jest adiunktką w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Bada roztocza w lesie i nastawienie ludzi do lasu i łowiectwa. Popularyzatorka nauki, prezeska Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

Piotr Włodarczak

prof. IAiE PAN. Jego zainteresowania badawcze to młodsza epoka kamienia i początki epoki brązu w Europie. Od 25 lat realizuje projekty badań kurhanów społeczności stepowych w Bułgarii, Polsce, Serbii, Ukrainie i na Węgrzech.

wlodarczak.piotr@gmail.com

Wojciech Wołkowicz 

Jest geologiem i geochemikiem. Zajmuje się badaniami wpływu składowisk odpadów na jakość gruntów i wód podziemnych, badaniami historycznych zanieczyszczeń na terenach poprzemysłowych oraz wpływem na środowisko współczesnych instalacji produkcyjnych.

wojciech.wolkowicz@pgi.gov.pl

Agata Zaborska

dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN Ukończyła oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacja geologia morza. Od ponad 20 lat pracownica Instytutu Oceanologii PAN, kierowniczka Pracowni Zanieczyszczeń Rejonów Polarnych. Zajmuje się badaniem stopnia zanieczyszczania mórz, szczególnie metalami ciężkimi i izotopami promieniotwórczymi, oraz procesami wpływającymi na los zanieczyszczeń w morzu.

agata@iopan.pl

 

Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka

Dziennikarka i redaktorka, zajmuje się tematyką popularnonaukową. Związana m.in. z magazynami „National Geographic Polska” i „Focus”. Rzeczniczka Centrum Badań Kosmicznych PAN.
 
ezambrzycka@cbk.waw.pl

Jadgiwa Ziaja

Palinolożka, zajmuje się sporami oraz ziarnami pyłku roślin mezozoicznych, głównie jurajskich. Na podstawie analizy palinologicznej skał śledzi zmiany klimatyczne i środowiskowe badanych terenów. Opisuje i oznacza zarodniki oraz ziarna pyłku in situ, co jest ważne w ustalaniu botanicznych pokrewieństw roślin kopalnych.

j.ziaja@botany.pl

Janusz Zimowski

Był asystentem w Instytucie Biochemii Wydziału Biologii UW i asystentem w Zakładzie Genetyki IPiN. Specjalizuje się w genetyce chorób rzadkich, m.in. DMD/BMD, SMA oraz chorób prionowych.

janusz.zimowski@cskmswia.gov.pl

Joanna Żukowska

Prof. SGH, kierowniczka Zakładu Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, wicedyrektorka w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, akredytowany coach ICF, tutor. Kierowniczka Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, formach rozwoju kompetencji pracowników, design thinkingu.

jzukow@sgh.waw.pl

Weronika B. Żukowska

Pracuje w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych Instytutu Dendrologii PAN. Zajmuje się szeroko pojętą genetyką gatunków drzewiastych, a w szczególności wpływem działalności człowieka na rodzime pule genowe. Interesuje się hybrydyzacją i selekcją genomową.

wzukowska@man.poznan.pl

Katarzyna Żukrowska

Zatrudniona w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomistka i politolog, specjalistka od międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych.

kzukro@sgh.waw.pl

 

Karolina Żyniewicz

Artystka i badaczka, byt liminalny działający między różnymi dziedzinami kultury i nauki, absolwentka Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, doktor w dziedzinie nauk o kulturze (tytuł uzyskany na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego). Realizując projekty artystyczno-badawcze, prowadzi jednocześnie obserwacje etnograficzne, które stanowią bazę dla jej rozważań o roli ludzkich i nie-ludzkich aktorów w tworzeniu współczesnej kultury. Obecnie mieszka i pracuje w Berlinie.
 

karolinazyniewicz@gmail.com

Przewiń na górę